Vivo X7 Plus PD1603_A_3.13.6 Tiếng Việt + Chplay done !