Forums

Huawei Mate 20 Pro LYA-L29 10.0.0.198 FRP - Tài Khoản Google done !

shape image

Huawei Mate 20 Pro LYA-L29 10.0.0.198 FRP - Tài Khoản Google done !@ChuyềnMobileGsm-096.959.3456

>>>>É豸Çý¶¯Ê¶±ðÃû: 
  DBAdapter Reserved Interface
>>> ¼ì²âµ½ÊÖ»ú¶Ë¿ÚÊÇ: COM43
  Flash File:C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\LYA-L29 10.0.0.198(C636E7R3P4)_096.959.3456\1.APP
  File Size: 0x0003157C
  analysis file success!!!
>>>>flash file version info
  LYA 9.0.0(OVS)
LYA_Global
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.46
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.102
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.103
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.106
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.107
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.110
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.100
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.113
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.120
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.125
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.155  Write :0 File
  File Name :C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\LYA-L29 10.0.0.198(C636E7R3P4)_096.959.3456\1.APP File
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:base_verlist
  00001B0C!!!  Flashing Block:base_ver
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:hisiufs_gpt
  Flash File:C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\LYA-L29 10.0.0.198(C636E7R3P4)_096.959.3456\2.APP
  File Size: 0x000004D4
  analysis file success!!!
>>>>flash file version info
  LYA-L29-CUST 9.0.0(C900)
LYA_Global
LYA_Global-CUST 9.0.0(C999)
LYA-L09-CUST 9.0.0(C900)
LYA-L09-CUST 9.0.0.102(C900)
LYA-L09-CUST 9.0.0.103(C900)
LYA-L29-CUST 9.0.0.102(C900)
LYA-L29-CUST 9.0.0.103(C900)
  Write :1 File
  File Name :C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\LYA-L29 10.0.0.198(C636E7R3P4)_096.959.3456\2.APP File
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:cust_verlist
  0000C663!!!  Flashing Block:cust_ver
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:ptable_cust
  Flash File:C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\LYA-L29 10.0.0.198(C636E7R3P4)_096.959.3456\3.APP
  File Size: 0x0000044C
  analysis file success!!!
>>>>flash file version info
  LYAC900
LYA-L29-PRELOAD 9.0.0(C636R1)
LYA-L09-PRELOAD 9.0.0(C900R1)
LYA-L29-PRELOAD 9.0.0(C900R1)
  Write :2 File
  File Name :C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\LYA-L29 10.0.0.198(C636E7R3P4)_096.959.3456\3.APP File
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:preload_verlist
  0000727F!!!  Flashing Block:preload_ver
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:ptable_preload
  Flash File:C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\LYA-L29 10.0.0.198(C636E7R3P4)_096.959.3456\4.APP
  File Size: 0x3656E80C
  analysis file success!!!
>>>>flash file version info
  LYA 9.0.0(OVS)
LYA_Global
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.46
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.102
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.103
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.106
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.107
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.110
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.100
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.113
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.120
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.125
LYA-LGRP2-OVS 9.0.0.155  Write :3 File
  File Name :C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\LYA-L29 10.0.0.198(C636E7R3P4)_096.959.3456\4.APP File
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:base_verlist
  00001B0C!!!  Flashing Block:base_ver
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:hisiufs_gpt
  Flashing Block:xloader
  Flashing Block:fastboot
  Flashing Block:dts
  Flashing Block:dto
  Flashing Block:vector
  Flashing Block:fw_lpm3
  Flashing Block:hhee
  Flashing Block:vbmeta
  Flashing Block:teeos
  Flashing Block:trustfirmware
  Flashing Block:sensorhub
  Flashing Block:fw_hifi
  Flashing Block:kernel
  Flashing Block:modemnvm_update
  Flashing Block:modemnvm_cust
  Flashing Block:modem_driver
  Flashing Block:recovery_ramdisk
  Flashing Block:recovery_vendor
  Flashing Block:recovery_vbmeta
  Flashing Block:erecovery_kernel
  Flashing Block:erecovery_ramdisk
  Flashing Block:erecovery_vendor
  Flashing Block:erecovery_vbmeta
  Flashing Block:eng_vendor
  Flashing Block:eng_system
  Flashing Block:hdcp
  Flashing Block:cache
  Flashing Block:system
  Flashing Block:cust
  Flashing Block:isp_firmware
  Flashing Block:ivp
  Flashing Block:modem_fw
  Flashing Block:hisee_img
  Flashing Block:vendor
  Flashing Block:odm
  Flashing Block:product
  Flashing Block:preas
  Flashing Block:preavs
  Flashing Block:patch
  Flashing Block:userdata
  Flashing Block:ufsfw
  Flash File:C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\LYA-L29 10.0.0.198(C636E7R3P4)_096.959.3456\5.APP
  File Size: 0x013E23A4
  analysis file success!!!
>>>>flash file version info
  LYA-L29-CUST 9.0.0(C900)
LYA_Global
LYA_Global-CUST 9.0.0(C999)
LYA-L09-CUST 9.0.0(C900)
LYA-L09-CUST 9.0.0.102(C900)
LYA-L09-CUST 9.0.0.103(C900)
LYA-L29-CUST 9.0.0.102(C900)
LYA-L29-CUST 9.0.0.103(C900)
  Write :4 File
  File Name :C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\LYA-L29 10.0.0.198(C636E7R3P4)_096.959.3456\5.APP File
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:cust_verlist
  0000C663!!!  Flashing Block:cust_ver
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:ptable_cust
  Flashing Block:version
  Flash File:C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\LYA-L29 10.0.0.198(C636E7R3P4)_096.959.3456\6.APP
  File Size: 0x23A35470
  analysis file success!!!
>>>>flash file version info
  LYAC900
LYA-L29-PRELOAD 9.0.0(C636R1)
LYA-L09-PRELOAD 9.0.0(C900R1)
LYA-L29-PRELOAD 9.0.0(C900R1)
  Write :5 File
  File Name :C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\LYA-L29 10.0.0.198(C636E7R3P4)_096.959.3456\6.APP File
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:preload_verlist
  0000727F!!!  Flashing Block:preload_ver
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:ptable_preload
  Flashing Block:preload
  all is done

Đăng nhận xét

Copyright © ChuyenMobile.Net | By ChuyềnMobileGsm - 096.959.3456 - 08.234.66666

Form WhatsApp

This order requires the WhatsApp application.

Order now