Forums

HUAWEI Y9 Prime STK-L22 10.0.0.200 Xóa FRP ok

shape image

HUAWEI Y9 Prime STK-L22 10.0.0.200 Xóa FRP ok


@ChuyềnMobileGsm-096.959.3456 - wWw.ChuyenMobile.Net

>>>>É豸Çý¶¯Ê¶±ðÃû: 
  DBAdapter Reserved Interface
>>> ¼ì²âµ½ÊÖ»ú¶Ë¿ÚÊÇ: COM59
  Flash File:C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\STK-L22 10.0.0.185 (C636E4R5P1)_FRP_SAFE-MODE_OneClick\1.APP
  File Size: 0x00031648
  analysis file success!!!
>>>>flash file version info
  STK-LGRP3-OVS 9.0.1.170
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.161
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.160
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.155
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.154
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.153
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.152
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.151
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.150
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.149
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.148
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.147
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.146
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.145
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.144
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.143
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.142
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.141
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.140
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.132
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.1
  Write :0 File
  File Name :C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\STK-L22 10.0.0.185 (C636E4R5P1)_FRP_SAFE-MODE_OneClick\1.APP File
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:base_verlist
  0000CA56!!!  Flashing Block:base_ver
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:hisiufs_gpt
  Flash File:C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\STK-L22 10.0.0.185 (C636E4R5P1)_FRP_SAFE-MODE_OneClick\2.APP
  File Size: 0x00000418
  analysis file success!!!
>>>>flash file version info
  STK-L22-CUST 9.1.0.1(C00)  Write :1 File
  File Name :C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\STK-L22 10.0.0.185 (C636E4R5P1)_FRP_SAFE-MODE_OneClick\2.APP File
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:cust_verlist
  00003C2A!!!  Flashing Block:cust_ver
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:ptable_cust
  Flash File:C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\STK-L22 10.0.0.185 (C636E4R5P1)_FRP_SAFE-MODE_OneClick\3.APP
  File Size: 0x0000047C
  analysis file success!!!
>>>>flash file version info
  STK_GLOBAL_PRELOAD 9.0.1(C999)
STK_GLOBAL_PRELOAD 9.0.1(C900)
STK_GLOBAL_PRELOAD 9.1.0(C999)
STK_GLOBAL_PRELOAD 9.1.0(C900)
  Write :2 File
  File Name :C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\STK-L22 10.0.0.185 (C636E4R5P1)_FRP_SAFE-MODE_OneClick\3.APP File
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:preload_verlist
  0000A6D4!!!  Flashing Block:preload_ver
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:ptable_preload
  Flash File:C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\STK-L22 10.0.0.185 (C636E4R5P1)_FRP_SAFE-MODE_OneClick\4.APP
  File Size: 0xE2FD194C
  analysis file success!!!
>>>>flash file version info
  STK-LGRP3-OVS 9.0.1.170
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.161
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.160
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.155
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.154
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.153
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.152
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.151
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.150
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.149
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.148
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.147
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.146
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.145
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.144
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.143
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.142
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.141
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.140
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.132
STK-LGRP3-OVS 9.0.1.1
  Write :3 File
  File Name :C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\STK-L22 10.0.0.185 (C636E4R5P1)_FRP_SAFE-MODE_OneClick\4.APP File
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:base_verlist
  0000CA56!!!  Flashing Block:base_ver
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:hisiufs_gpt
  Flashing Block:xloader
  Flashing Block:fastboot
  Flashing Block:hhee
  Flashing Block:dts
  Flashing Block:trustfirmware
  Flashing Block:fw_lpm3
  Flashing Block:dto
  Flashing Block:kernel
  Flashing Block:teeos
  Flashing Block:isp_firmware
  Flashing Block:vector
  Flashing Block:sensorhub
  Flashing Block:fw_hifi
  Flashing Block:vbmeta
  Flashing Block:modemnvm_update
  Flashing Block:modemnvm_cust
  Flashing Block:recovery_ramdisk
  Flashing Block:recovery_vendor
  Flashing Block:recovery_vbmeta
  Flashing Block:erecovery_kernel
  Flashing Block:erecovery_ramdisk
  Flashing Block:erecovery_vendor
  Flashing Block:erecovery_vbmeta
  Flashing Block:eng_vendor
  Flashing Block:eng_system
  Flashing Block:cache
  Flashing Block:system
  Flashing Block:cust
  Flashing Block:modem_fw
  Flashing Block:hisee_img
  Flashing Block:hisee_fs
  Flashing Block:vendor
  Flashing Block:odm
  Flashing Block:product
  Flashing Block:preas
  Flashing Block:preavs
  Flashing Block:patch
  Flashing Block:userdata
  Flash File:C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\STK-L22 10.0.0.185 (C636E4R5P1)_FRP_SAFE-MODE_OneClick\5.APP
  File Size: 0x00326C14
  analysis file success!!!
>>>>flash file version info
  STK-L22-CUST 9.1.0.1(C00)  Write :4 File
  File Name :C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\STK-L22 10.0.0.185 (C636E4R5P1)_FRP_SAFE-MODE_OneClick\5.APP File
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:cust_verlist
  00003C2A!!!  Flashing Block:cust_ver
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:ptable_cust
  Flashing Block:version
  Flash File:C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\STK-L22 10.0.0.185 (C636E4R5P1)_FRP_SAFE-MODE_OneClick\6.APP
  File Size: 0x1C3D2F08
  analysis file success!!!
>>>>flash file version info
  STK_GLOBAL_PRELOAD 9.0.1(C999)
STK_GLOBAL_PRELOAD 9.0.1(C900)
STK_GLOBAL_PRELOAD 9.1.0(C999)
STK_GLOBAL_PRELOAD 9.1.0(C900)
  Write :5 File
  File Name :C:\Users\ChuyenMobileGsm\Desktop\STK-L22 10.0.0.185 (C636E4R5P1)_FRP_SAFE-MODE_OneClick\6.APP File
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:preload_verlist
  0000A6D4!!!  Flashing Block:preload_ver
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:ptable_preload
  Flashing Block:preload
  all is done

Đăng nhận xét

Copyright © ChuyenMobile.Net | By ChuyềnMobileGsm - 096.959.3456 - 08.234.66666

Form WhatsApp

This order requires the WhatsApp application.

Order now