Oppo ax7 mở mạng online ok
oppo ax7 mở mạng trên mọi phiên bản 
update chạy lại phần mềm không ảnh hưởng