HUAWEI Honor 10 Lite HRY-LX1MEB 9.1.0.283(C636E8R1P12) xóa frp ok !


@ChuyềnMobileGsm-096.959.3456

>>>>É豸Çý¶¯Ê¶±ðÃû: 
  DBAdapter Reserved Interface
>>> ¼ì²âµ½ÊÖ»ú¶Ë¿ÚÊÇ: COM19
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:base_verlist
  Flashing Block:base_ver
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:hisiufs_gpt
  Flashing Block:xloader
  Flashing Block:fastboot
  Flashing Block:hhee
  Flashing Block:dts
  Flashing Block:trustfirmware
  Flashing Block:fw_lpm3
  Flashing Block:dto
  Flashing Block:kernel
  Flashing Block:teeos
  Flashing Block:isp_firmware
  Flashing Block:vector
  Flashing Block:sensorhub
  Flashing Block:fw_hifi
  Flashing Block:vbmeta
  Flashing Block:modemnvm_update
  Flashing Block:modemnvm_cust
  Flashing Block:recovery_ramdisk
  Flashing Block:recovery_vendor
  Flashing Block:recovery_vbmeta
  Flashing Block:erecovery_kernel
  Flashing Block:erecovery_ramdisk
  Flashing Block:erecovery_vendor
  Flashing Block:erecovery_vbmeta
  Flashing Block:eng_vendor
  Flashing Block:eng_system
  Flashing Block:cache
  Flashing Block:system
  Flashing Block:cust
  Flashing Block:modem_fw
  Flashing Block:hisee_img
  Flashing Block:hisee_fs
  Flashing Block:vendor
  Flashing Block:odm
  Flashing Block:product
  Flashing Block:preas
  Flashing Block:preavs
  Flashing Block:patch
  Flashing Block:userdata
  all is done